G.W. Hellyer Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
First Day of School is August 16, 2021.            Enjoy your Summer!
Español Việt Nam

Summer School Info

May 2018

 

Congratulations!

 

Your child has been enrolled in the K-3 guided reading program at Hellyer Elementary.

 

The first day of summer school is Wednesday, June 20. The school day will be held from 8:30 am – 2:30 pm.

 

Everyday, a morning snack and lunch will be served.  

 

If your child is taking district transportation, pick-up and returns times are shared below.

 

If you have questions, please contact Hellyer’s Summer School Lead, Diana Louly, at diana.louly@fmsd.org.

Pick - up Time:                                                                                Return Time:

Franklin:        7:50 am                                                                     3:00 pm

Dahl:             8:00 am                                                                     2:50 pm

Los Arboles:             8:10 am                                                                     2:40 pm

 

Parents must stay with their child until h/she is picked-up in the morning, and must meet the bus at the designed return time.

 

 

If your child will not longer be attending the K-3 summer school program, please notify your child’s front office immediately.

Mayo 2018

 

¡Felicitaciones!

 

Su niño ha sido matriculado en el programa de lectura guiada de K-3 en la primaria Hellyer.

 

El primer día de la escuela de verano es el miércoles 20 de junio de las 8:30 am – 2:30 pm.

 

Todos los días se servirá un refrigerio por la mañana y almuerzo más tarde.

 

Si su niño toma el transporte del distrito, aquí debajo está el horario en que el autobús lo recogerá y lo regresará.

 

Si tiene preguntas, por favor escríbale a la líder de la escuela de verano de Hellyer, Diana Louly, a diana.louly@fmsd.org.

 

Horario de recogida:                                                         Horario de regreso:

Franklin:        7:50 am                                                                     3:00 pm

Dahl:             8:00 am                                                                     2:50 pm

Los Arboles:             8:10 am                                                                     2:40 pm

 

 

Por la mañana, los padres deben permanecer con el niño hasta que el autobús lo recoja, y por la tarde deben estar ahí cuando el transporte lo regrese.

 

 

 

 

Tháng 5, 2018

 

Xin Chúc mừng!

 

Con của quý vị đã được ghi danh vào chương trình hướng dẫn Đọc Mẫu giáo - lớp 3 tại Trường Tiểu học Hellyer.

 

Ngày đầu tiên của trường hè là thứ Tư, 20 tháng 6. Ngày học sẽ từ 8:30 sáng- 2:30 chiều.

 

Ăn nhẹ bữa sáng và ăn trưa sẽ được phục vụ mỗi ngày.  

 

Nếu con quý vị dùng phương tiện chuyên chở của học khu, giờ xe đón và trở về như lịch trình bên dưới.

 

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng liên lạc Trưởng nhóm trường hè Hellyer, Diana Louly, tại địa chỉ diana.louly@fmsd.org.

 

Giờ xe đón:                                                                  Gi trở về :

Franklin:        7:50 sáng                                                                  3:00 chiều

Dahl:             8:00 sáng                                                                  2:50 chiều

Los Arboles:             8:10 sáng                                                                  2:40 chiều

 

**Phụ huynh phải ở cùng với con mình cho đến khi các em được xe đón vào buổi sáng, và phải đợi xe buýt tại thời điểm trả học sinh quy đinh.

 

Nếu con quý vị không còn tham gia chương trình trường hè K-3, vui lòng thông báo ngay cho văn phòng trường học của con quý vị.

Published Print